Stichting AED Platform Nederland is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van de City AED.

Diverse gemeenten hebben ons gevraagd een hen te helpen bij het maken, vernieuwen of onderhouden van een openbaar AED netwerk in hun gemeente. En dat doen wij graag en goed.

Afhankelijk van wat de uitgangssituatie is en wat de wens is van de gemeente, kunnen wij diverse werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld:

Het indelen van de gemeente in 6-minuten zones. Dit is de basis van elk AED Netwerk. Immers na indeling is het duidelijk waar – en hoeveel openbare AED’s beschikbaar moeten zijn om tijdig naar het slachtoffer gebracht te zijn. Weten we aantallen, dan weten we ook de kosten van een netwerk, van financiering, plaatsing, beheer tot en met onderhoud voor langere tijd. de indeling vin 6-,minuten zones is een onderdeel van een AED Netwerkplan dat een gedegen onderbouwing is van een gemeentelijk beleidsplan. Om de gemeente onderbouwd in te delen in zones, hebben wij een systeem ontwikkeld gebaseerd op de plattegronden en op geografische gegevens, zoals hoogteverschillen en natuurlijk obstakels. Deze gegevens combineren wij met andere ervarings- en meetgegevens, zoals de gemiddelde ren snelheden van de modale burger hulpverlener. Nadat wij ons werk gedaan hebben, ontvangt de gemeente een City AED Netwerk plattegrond met in door ons geadviseerde indeling inclusief het aantal benodige AED locaties.

Inventarisatie van huidige AED’s In elke gemeente zijn wel AED’s aanwezig. Bij bedrijven, verenigingen, sportvelden of openbare gebouwen. Sommige zijn aangemeld als openbare AED, de meeste helaas niet. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 25% van die aangemelde AED’s niet meer (goed) functioneren, bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud. Daarbij zijn veruit de meeste AED’s buiten kantoortijden niet bereikbaar voor de (burger-) hulpverlener. Wij kunnen een inventarisatie doen van de in een gemeente aanwezige AED’s en de staat waarin deze zich bevinden. Tegelijkertijd kunnen wij de eigenaren vragen of zij bereid zijn hun AED openbaar te plaatsen, en zo ja, onder welke voorwaarden. Deze inventarisatie kan opgenomen worden in een AED Netwerkplan.

Het opstellen van een AED Netwerkplan. Op basis van beschikbare gegevens, zoals een zone indeling en inventarisatie van huidige AED’s, wordt een AED Netwerkplan opgesteld. Dit plan geeft duidelijk aan waarde gemeente staat in het hartveiligheid van haar gemeente. Er wordt aangegeven waar een openbare AED beschikbaar is of zou moeten zijn. Op basis daarvan wordt een heldere kostenprognose en een meerjarig beheerplan opgesteld. Dit AED Netwerkplan is uitermate geschikt als onderdeel of bijlage van een gemeentelijk AED beleidsplan en kan gebruikt worden binnen een projectplan om te komen tot een hartveilige gemeente.

De financiering, plaatsing en beheer van City AED’s, totaal ontzorging. Wij ondersteunen gemeenten niet alleen met het opstellen

van plannen, wij kunnen ook voor de uitvoering zorgen. Plannen moeten uiteraard gedegen voorbereid en gefinancierd worden. Mocht U niet zelf kunnen zorg dragen voor de financiering, dan bieden wij daarvoor diverse opties; bijvoorbeeld een abonnementsvorm waarbij u de kosten verdeeld over diverse jaren en/of co-financiering, bijvoorbeeld in de vorm van Crowdfunding. De uitvoering betreft het fysiek plaatsen en beheren van de AED’s. Het beheer bevat onder andere het onderhoud, verzekering en de remote bewaking van de AED’s. Bij remote bewaking kunnen wij de status van de AED en de buitenkast 24/7 centraal monitoren, elke door ons geplaatste City AED heeft namelijk een verbinding met onze centrale. Is er wat aan de hand, dan kunnen wij snel reageren.